Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για την κατάργηση των μη ανταποδοτικών κρατήσεων

Αίτημα παρέμβασης έστειλε ο ΣΕΓΜ στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τις κρατήσεις που επιβάλλονται στις αμοιβές των δημοσίων συμβάσεων μελετών.

Ο ΣΕΓΜ αιτείται την παρέμβαση του Υπουργού Οικονομικών και την άμεση κατάθεση τροπολογίας, με την οποία να καταργηθεί και η πλέον αναχρονιστική κράτηση του τέλους χαρτοσήμου, η οποία επιβάλλεται τόσο επί των κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, ΕΜΠ και ΕΑΑΔΗΣΥ, όσο και επί της συνολικής αμοιβής κάθε μελέτης (η κράτηση 20% επί του τέλους χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ (ΟΑΕΕ) καταργήθηκε με την ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΙΑ.3, σημείο 2.Β του 4254/2014).

ΣΕΓΜ_ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ_ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ