Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για το σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις

Ο ΣΕΓΜ με παρέμβασή του προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργο Σταθάκη και Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη, ζητά την απόσυρση του δημοσιοποιηθέντος σχεδίου νόμου (σ/ν) για τις δημόσιες συμβάσεις Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών.

Όπως αναφέρεται στη σχετική επιστολή με το σ/ν πραγματοποιείται βεβιασμένη ενσωμάτωση ειδικών διατάξεων για τον τομέα των μελετών και συναφών υπηρεσιών, χωρίς να έχει προηγηθεί γόνιμος διάλογος και συνεργασία με τους βασικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή τους αντισυμβαλλόμενους στις δημόσιες συμβάσεις.

Το σχέδιο νόμου δε χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακό πνεύμα και σκόπευση προς τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό των κανόνων λειτουργίας και την εξυγίανση της αγοράς των μελετών και των συναφών υπηρεσιών, παρά το γεγονός ότι οι ενσωματούμενες νέες Οδηγίες της ΕΕ δίδουν πολλές δυνατότητες και εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτήν.

Με τις προτεινόμενες ειδικές εθνικές διατάξεις δεν εξυπηρετούνται βασικοί επιθυμητοί στόχοι, όπως η διασφάλιση της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού και της αξιοκρατίας, η ενίσχυση και η προστασία της ουσιαστικής και συστηματικής επιχειρηματικότητας, η διασφάλιση και η πριμοδότηση της ποιότητας, η προώθηση και η ενίσχυση της εξωστρέφειας, η επαύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, και, εντέλει, η ουσιαστική εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τις δοκιμασμένες διεθνείς πρακτικές.

Υπό τα δεδομένα αυτά, ο ΣΕΓΜ καλεί τους συναρμοδίους Υπουργούς να υιοθετήσουν -έστω και στην ύστατη στιγμή- τη λογική ακολουθία των πραγμάτων, να αποσύρουν από το σ/ν τις ειδικές διατάξεις για τις συμβάσεις μελετών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών και να προχωρήσουν στη σύνταξη και ψήφιση ενός νόμου που θα αντικαθιστά/τροποποιεί τον ν. 4281/14, με την ενσωμάτωση των νέων Κοινοτικών Οδηγιών και τη διόρθωση – επαναδιατύπωση κάποιων γενικών εθνικών διατάξεων (κοινής εφαρμογής σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις). Περαιτέρω, να προβλέψουν στο νέο νόμο την έκδοση εκτελεστικών Π.Δ. με τα οποία θα ρυθμιστούν τα κρίσιμα και αλληλένδετα θέματα των Διαδικασιών Ανάθεσης & Εκτέλεσης και των Επίσημων Καταλόγων Οικονομικών Φορέων (Μητρώα), εντός ευλόγου χρόνου (π.χ. 4 μηνών). Στα Π.Δ. αυτά θα αποτυπωθεί, τελικώς, και η Εθνική Στρατηγική που θα συμφωνηθεί γι’ αυτόν τον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, αξιολογώντας τις κατευθύνσεις και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που δίδουν οι Οδηγίες της Ε.Ε.

Δείτε εδώ τη συνολική παρέμβαση του ΣΕΓΜ, με τις κατ’ άρθρον παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου, καθώς και τις βασικές θέσεις και προτάσεις του Συνδέσμου για την ουσιαστική μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.