Επιλύθηκε το πρόβλημα με το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 86/2.3.2015 η υπ’ αριθ. 14398/26.2.2015 Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Π. Κουρουμπλή, με θέμα «Ανάκληση της αριθμ. Φ 10060/50995/11042/30−12−2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Διορισμός Αναπληρωτή Προέδρου, Κυβερνητικού Επιτρόπου και μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α.» (ΥΟΔΔ 10/2015)».

Η Απόφαση αυτή παρατείνει τη θητεία των Οργάνων Διοίκησης του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ και κατά συνέπεια επιλύει το πρόβλημα έκδοσης εγγυητικών επιστολών από το ΤΣΜΕΔΕ.

Ο ΣΕΓΜ είχε πραγματοποιήσει σχετική παρέμβαση αιτούμενο την ανάληψη των απαραίτητων ενεργειών για την άμεση επίλυση του προβλήματος καθώς και την τροποποίηση της παρ. Β.1.β του άρθρου 29 του Ν. 3655/08, έτσι ώστε στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων να υπάρχει και εκπρόσωπος του ΣΕΓΜ.

Δείτε την Απόφαση εδώ.