ΠΔ 696/74

Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξη μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κ.λ.π. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών Μελετών.

Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ΠΔ99/1978, 152/1982 και 515/1989.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ