Περιεχόμενο προκαταρκτικών μελετών

16 Απριλίου 2007
Αποφασίστηκε να μελετηθεί από τα μέλη του Δ.Σ. το περιεχόμενο της Υπουργικής απόφασης της 18/10/2006 και να συγκριθεί με το περειχόμενο για αντίστοιχες προμελέτες του ΠΔ 696 και να διατυπωθούν οι παρατηρήσεις έως την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος επ’αυτού ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι τα δύο κείμενα, πρακτικά συμπίπτουν όσον αφορά στα υδραυλικά έργα.