Περιορισμοί συμμετοχής σε διαγωνισμούς τεχνικών έργων και μελετών τεχνικών έργων

Στο με α.π. 53860/Α.Πλ.8261/29.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Περιορισμοί συμμετοχής σε διαγωνισμούς τεχνικών έργων και μελετών τεχνικών έργων» συμφωνήθηκε διόρθωση 5% στις πληρωμές των αναδόχων για την παράβαση ανάθεσης συμβάσεων των Ν. 3669/08 και Ν.3316/05 με τους περιορισμούς των κατωτάτων ορίων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε κατ’ αποκοπή διόρθωση 5% μόνο στις συμβάσεις, οι οποίες είναι εντός ορίου των κοινοτικών οδηγιών, στερούμενη αρμοδιότητας να παρέμβει στις λοιπές συμβάσεις κάτω του ορίου (5.186.000 ευρώ).

Μπορείτε να δείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.