Πιστοποιητικά για αναβάθμιση πτυχίων

Μετά από σχετική συζήτηση να αποσταλεί επιστολή προς τη ΓΕΜ με την οποία να ζητείται να επανέλθει το προηγούμενο καθεστώς και να γίνονται αποδεκτά όλα τα πιστοποιητικά εμπειρίας για την αναβάθμιση των μελετητικών πτυχίων. Συμπληρωματικά μπορεί να καθιερωθεί συγκεκριμένος τύπος βεβαίωσης καλής εμπειρίας που η έκδοσή της να είναι υποχρεωτική –με βάση σχετική εγκύκλιο- για όλες τις αναθέτουσες αρχές και η εφαρμογή της διαδικασίας να ξεκινήσει τουλάχιστον 6 μήνες από την έκδοση της εγκυκλίου.