Προβληματισμός στον μελετητικό-συμβουλευτικό κλάδο για το Π.Δ. 71/2019 περί Μητρώων

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επιτυχία είχε η ειδική εκδήλωση του ΣΕΓΜ Π.Δ. 71/2019 «Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε)», που διενεργήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2019 στο Ξενοδοχείο Τιτάνια στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσίαση και συζήτηση επί του νέου Π.Δ., κυρίως σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις αυτού για τις μελετητικές και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα Μητρώα Μελετητικών επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων συμβούλων διοίκησης – διαχείρισης έργων.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν με σχετικές ομιλίες οι κ.κ. Γεώργιος Καταπόδης, Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ και Γεώργιος Καραγιάννης, Γενικός Γραμματέας Υποδομών του Υπ. Υποδομών & Μεταφορών.

Ο Πρόεδρος της ΕΑΑΔΗΣΥ παρουσίασε το ιστορικό της έκδοσης του Π.Δ. και τους προβληματισμούς που είχε θέσει η Αρχή κατά τη διατύπωση της Γνώμης της επί τω ν διατάξεων του Π.Δ., με έμφαση στην αναγκαιότητα τήρησης της αρχής της αναλογικότητας. Δηλώνοντας ότι η Αρχή είναι πάντοτε στη διάθεση τόσο των συναρμόδιων Υπουργείων όσο και των παραγωγικών φορέων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, ώστε να συμβάλει με την τεχνογνωσία της, στη διόρθωση τυχόν αστοχιών και στην ορθή εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ, ευχήθηκε η συγκεκριμένη εκδήλωση του ΣΕΓΜ να αποτελέσει την απαρχή μίας δημιουργικής διαδικασίας, η οποία πράγματι θα οδηγήσει στην ουσιαστική αναμόρφωση όχι μόνο των μητρώων, αλλά συνολικά του μελετητικού κλάδου, καθώς και στην ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού για την παραγωγή ποιοτικότερων μελετών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αρτιότερα έργα και θα δώσουν με τη σειρά τους ώθηση στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών, αποκαλώντας όλους τους παρευρισκόμενους συνεργάτες, ανέφερε ότι το Υπουργείο διαπίστωσε ότι το εν λόγω Π.Δ. παρουσιάζει αρκετά θέματα που θέλουν διερεύνηση ως προς την ορθότητα και την εφαρμοσιμότητά τους και για τον λόγο αυτό προχώρησε στις σχετικές ρυθμίσεις του άρθρου 188 του πρόσφατου νόμου 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» για θέματα κυρίως μεταβατικού χαρακτήρα. Ανακοίνωσε, δε, την άμεση σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης για το συντονισμό των δράσεων υλοποίησης του ηλεκτρονικού μητρώου και τη συγκρότηση τριών Ομάδων Εργασίας, με σαφές αντικείμενο και σύντομο χρόνο υλοποίησης του έργου τους, στις οποίες θα μετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Αντικείμενο της 1ης Ομάδας Εργασίας είναι η καταγραφή των θεμάτων που έχουν προκύψει μετά την έκδοση του π.δ. 71/2019, με σκοπό την αντιμετώπιση πιθανών δυσλειτουργιών και θεμάτων που έχουν απασχολήσει και ίσως έχουν αιφνιδιάσει τον κλάδο, στο πλαίσιο πάντα των απαιτήσεων της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας, αλλά και με συγκεκριμένους στόχους όπως: η εξυγίανση του κλάδου, η διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης και η ανάπτυξη υγιών και αποτελεσματικών συνθηκών ανταγωνισμού, η διασφάλιση της ποιότητας των μελετών, η ενίσχυση και η προστασία της ουσιαστικής και συστηματικής επιχειρηματικότητας και η εξάλειψη του φαινομένου της ευκαιριακής επιχειρηματικής δράσης, η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία Ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών εταιρειών, με μέγεθος, οργάνωση και υποδομές, που θα προσδώσουν δυνατότητες ανταγωνισμού των αλλοδαπών συναφών εταιρειών και θα επιτρέπουν τη συστηματική εξωστρεφή δραστηριοποίηση. Αντικείμενο της 2ης Ομάδας Εργασίας είναι η επεξεργασία και σύνταξη προσχεδίου π.δ. που θα ρυθμίζει τα θέματα των Μητρώων Τεχνιτών και λοιπών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ενώ η 3η Ομάδα Εργασία θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου. Τέλος, ανακοίνωσε ότι συστήνονται και άλλες ομάδες εργασίας με αντικείμενο την επεξεργασία βελτιωτικών ρυθμίσεων του Ν. 4412/16 για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων και παθογενειών, όπως το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων, για την αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα για την υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των συμβάσεων έργων και μελετών και άλλα.

Στο πάνελ παρουσίασης και συζήτησης που ακολούθησε, υπό τον συντονισμό του Προέδρου του ΣΕΓΜ, κ. Κωνσταντίνου Καλέργη, συμμετείχαν οι κ.κ. Ελένη Δημοπούλου, Προϊσταμένη Δ/νσης Μητρώων Υπ. Υποδομών & Μεταφορών, Μίνα Καλογρίδου, Νομικός, Προϊσταμένη Δ/σης Νομικών Υπηρεσιών ΕΑΑΔΗΣΥ, Γεώργιος Κυρίτσης, Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών ΕΑΑΔΗΣΥ και Πάνος Χασάπης, νομικός σύμβουλος του ΣΕΓΜ.

Στη συζήτηση εκφράστηκε έντονος προβληματισμός και πολλά ερωτήματα από τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους των μελετητικών-συμβουλευτικών επιχειρήσεων. Κοινή διαπίστωση όλων ήταν ότι στο Π.Δ. υπάρχει πλήθος θεμάτων που απαιτούν ειδική διερεύνηση ή/και επαναπροσέγγιση, τα οποία πρέπει να καταγραφούν για να δοθούν προς επεξεργασία στην Ομάδα Εργασίας που ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών. Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου και της ΕΑΑΔΗΣΥ δήλωσαν τη διαθεσιμότητά τους για συνεργασία με τον ΣΕΓΜ στην καταγραφή, στη διαμόρφωση απόψεων και στη διατύπωση προτάσεων για τα θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν τον κλάδο.

Ομιλία κ. Γεωργίου Καταπόδη, Προέδρου ΕΑΑΔΗΣΥ

Ομιλία κ. Γεωργίου Καραγιάννη, Γενικού Γραμματέα Υποδομών

Έντυπο ΣΕΓΜ συνοπτικής παρουσίασης Π.Δ. 71/2019