Προγράμματα τεχνικής βοήθειας ΕΣΠΑ 2014-2020

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 677Β/03.03.2017 η Υ.Α. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.2.2017 με τίτλο «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας».

Με την Απόφαση αυτή καθορίζονται:

 1. Η διαδικασία κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας για το ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και των στοιχείων, που περιλαμβάνονται στα προγράμματα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.):
  • διαδικασία υποβολής, έγκρισης και επικαιροποίησής τους,
  • όρια χρηματοδότησης ανά κατηγορία ενέργειας,
  • κατηγορίες και επιλεξιμότητα των δαπανών για τις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται, καθώς και για τις ενέργειες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.
 2. Η διαδικασία κατάρτισης, λειτουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας (Τ.Β.):
  • διαδικασίες εγγραφής των ανωτέρω προσώπων στον κατάλογο,
  • κανόνες δημοσιότητας, που εφαρμόζονται κατά την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών μέσω καταλόγου, και
  • άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας των δικαιούχων φορέων.

Σημειώνεται ότι οι κατάλογοι οι οποίοι έχουν ήδη συγκροτηθεί δυνάμει της προηγούμενης σχετικής Υ.Α. (βλ. 18709/ΕΥΣΣΑ 413/19.02.2016) παραμένουν σε ισχύ, πλην όμως και για τους εγγεγραμμένους σε αυτούς ισχύουν τα οριζόμενα στη νέα εν λόγω Υ.Α. σχετικά με την επικαιροποίηση των στοιχείων.