Προδιαγραφές Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1420/25.04.2018 η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας αριθμ. 166780/1619: Τροποποίηση των «Προσωρινών Πρότυπων Τεχνικών Προδιαγραφών Εργασιών Σύνταξης Δασοπονικών και λοιπών Μελετών Δασών και Δασικών Εκτάσεων».

Με την ως άνω απόφαση τροποποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που είχαν εγκριθεί με την αριθμ. 158072/1120/30.07.1965 απόφαση του Υπ. Γεωργίας. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τη νέα αυτή απόφαση, ισχύει το πλαίσιο προδιαγραφών που εγκρίθηκε με τις αριθ. 10223/958/1953 και 158072/1120/30-7-1965 διαταγές του Υπ. Γεωργίας.

Σκοπός της απόφασης είναι η βελτίωση του πλαισίου των ισχυουσών προδιαγραφών σύνταξης των δασοπονικών μελετών που εκπονούνται για τη διαχείριση των δασών και των εν γένει δασικών εκτάσεων, λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο πολυλειτουργικό τους ρόλο, ως δασικών χερσαίων οικοσυστημάτων, εξασφαλίζοντας σε επίπεδο διαχείρισης τις αρχές της δασοπονίας και της αειφορίας σύμφωνα με το ισχύον Εθνικό και Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα μέσα και δυνατότητες απεικόνισης.

Στην απόφαση περιγράφονται αναλυτικά τα περιεχόμενα των μελετών (κειμένων και χαρτών) καθώς και τα επιμέρους στοιχεία που θα πρέπει να απογράφονται κατά τις εργασίες υπαίθρου ενώ
αναφέρονται ενδεικτικά επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα, βάσεις δεδομένων και βιβλιογραφία που δύναται να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και πρακτικές αναφορικά με την τεχνογνωσία για τη διατήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση της πολυλειτουργικής δασοπονίας.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της και ισχύει για τις δασοπονικές μελέτες που ανατίθενται μετά τη δημοσίευσή της.