Προκήρυξη Υπουργείου Πολιτισμού και Προκήρυξη ΙΚΑ

18 Ιουνίου 2007
Συντάχθη επιστολή διαμαρτυρίας στο Υπ. Πολιτισμού και θα ζητηθεί από το συνάδελφο κ. Γαλάνη να μας υποβάλλει υπολογισμό της αμοιβής, η οποία θα προέκυπτε από την ορθή εφαρμογή του νόμου, ώστε να γίνει αναφορά στην επιστολή μας. Συντάχθη επίσης επιστολή προς το ΙΚΑ τονίζοντας ότι η μελέτη που συνοδεύει μελέτη προσφοράς είναι ανάλογη (εν πολλοίς και πλέον προωθημένη) της οριστικής μελέτης. Η δε αποδοχή της συνιστά έγκριση από δημόσιο φορέα κι επομένως δεν είναι δυνατόν να μην γίνεται αποδεκτή ως στοιχείο εμπειρίας για τον εκπονείσαντα την εγκριθείσα μελέτη.