Προτάσεις του ΣΕΓΜ για το νοµοσχέδιο τροποποίησης του Ν. 3316/2005

17/12/2010
Σοβαρές ενστάσεις για το θεσµικό πλαίσιο περί µελετών και συµβουλευτικών υπηρεσιών, που προωθεί το υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, διατυπώνει ο ΣΕΓΜ, ο οποίος συµµετέχει µε ολοκληρωµένες και τεκµηριωµένες προτάσεις στη δηµόσια διαβούλευση.

Κατά την άποψη του ΣΕΓΜ, οι αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο δεν πρέπει να είναι ευκαιριακές και περιπτωσιολογικές, αλλά να απαντούν σε µια µεγάλη σύγχρονη πρόκληση: ∆ιαµόρφωση πλαισίου που θα διασφαλίζει τη δυνατότητα του µελετητικού κλάδου να στηρίξει τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και ταυτόχρονα θα ενισχύει την εξωστρέφεια του τοµέα, έτσι ώστε να µεγιστοποιείται το παραγόµενο προϊόν και να διασφαλίζονται θέσεις εργασίας. Η µοναδική ασφαλής, καθαρή και σίγουρη οδός, για να προωθηθούν οι παραπάνω γενικοί στόχοι σε αντιστοιχία µε τη σχετική ευρωπαϊκή νοµοθεσία είναι µία και µοναδική: Πλήρης εναρµόνιση µε τα ισχύοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση!

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ