ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΝΤΕΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γ.Δ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας) διεξάγει διαβούλευση σχετικά με τα ζητήματα που σχετίζονται με τις «Πατέντες και τα Πρότυπα», η οποία λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2015. Στόχος της διαβούλευσης είναι η συλλογή πληροφοριών και η κατάθεση απόψεων  από τα εμπλεκόμενα μέρη για την αλληλεπίδραση μεταξύ προτύπων και πνευματικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (IPR) όπως είναι οι πατέντες.

Όπως είναι γνωστό πολλά σε πρότυπα έχουν ενσωματωθεί τεχνολογίες οι οποίες προστατεύονται από πατέντες. Οι αρμόδιες Εθνικές Διοικήσεις και οι Οργανισμοί Τυποποίησης , καθώς και οι εμπλεκόμενοι φορείς στις διαδικασίες τυποποίησης έχουν αναπτύξει κανόνες και  πρακτικές, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική αδειοδότηση για τα πρότυπα που εμπεριέχουν σχετικές πατέντες.

Στο πλαίσιο λοιπόν των ανωτέρω η διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνει στα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) τη δυνατότητα μέσα από τις απαντήσεις τους  σε οκτώ ερωτήματα να της γνωρίσουν τις απόψεις τους σχετικά με το :
– πως λειτουργεί το πλαίσιο που σήμερα λειτουργεί και εφαρμόζεται σχετικά με τα πρότυπα και τις πατέντες , και
– πως θα εξελιχθεί στη συνέχεια προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της Τυποποίησης, σε ένα συναχώς μεταβαλλόμενο  τεχνολογικά και οικονομικά περιβάλλον.

Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν την αποτελεσματική λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς, όπου  τα εναρμονισμένα πρότυπα αποτελούν παίζουν σημαντικό ρόλο. Επί πλέον σημειώνεται ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα Ευρωπαϊκό Τυποποίησης, είναι κρίσιμο στη επίτευξη των στόχων της βιομηχανικής πολιτικής, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης της ΕΕ.

Ο σχετικός σύνδεσμος της δημόσιας διαβούλευσης είναι ο εξής: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7833
όπου θα βρείτε την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γ.Δ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας) με τίτλο « Πατέντες και Πρότυπα» (Patents & Standards-A modern framework for IPR based standardization-2/2014), καθώς και το Ερωτηματολόγιο «Πατέντες & Πρότυπα» (Patents and Standards – A modern framework involving Intellectual Property Rights –Questionnaire).