Προϋπολογισμός της ΕΕ για την ανάκαμψη: React-EU

Το REACT-EU (Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης), περιλαμβάνει πρόσθετα κονδύλια ύψους 55 δισ. ευρώ, τα οποία θα διατεθούν στα προγράμματα για την περίοδο 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), καθώς και του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Τα εν λόγω πρόσθετα κονδύλια θα χορηγηθούν την περίοδο 2021-2022 από το πρόγραμμα «Next Generation EU» και το 2020 μέσω μιας στοχευμένης αναθεώρησης του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου.

Το REACT-EU θα προσθέσει επιπλέον πόρους στα υπάρχοντα προγράμματα της πολιτικής για τη συνοχή και δεν θα είναι σε βάρος οποιουδήποτε άλλου προγράμματος ή πόρων που προβλέπονται για τα προσεχή χρόνια. Συνεπώς, οι εν λόγω πόροι προστίθενται στα υπάρχοντα κονδύλια της περιόδου 2014-2020 και είναι επιπλέον των προτεινόμενων κονδυλίων για την περίοδο 2021-2027. Για να εξασφαλιστεί ότι τα ποσά αυτά θα διατεθούν γρήγορα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, προτείνεται να διατεθεί η πρόσθετη χρηματοδότηση το 2020 μέσω μιας στοχευμένης αναθεώρησης του δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2014-2020.

Το REACT-EU θα χορηγήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τους πλέον σημαντικούς τομείς που είναι καίριας σημασίας για να τεθούν οι βάσεις μιας υγιούς ανάκαμψης. Η στήριξη αυτή θα είναι διαθέσιμη ανεξαρτήτως οικονομικού τομέα. Η πρόσθετη στήριξη θα χρησιμοποιηθεί επίσης για επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την ψηφιακή μετάβαση, σε ενίσχυση των σημαντικών επενδύσεων που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σ’ αυτούς τους τομείς στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή.

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν τα ίδια πώς ακριβώς θα διοχετεύσουν τα κονδύλια. Η μέγιστη ευελιξία που προτάθηκε στο πλαίσιο των δεσμών μέτρων της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού και της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού θα διατηρηθεί και τα κράτη μέλη θα μπορούν είτε να κατευθύνουν τα κονδύλια προς μέτρα αποκατάστασης των επιπτώσεων της κρίσης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) είτε να στηρίξουν τα πλέον ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας, στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με παραπομπές στα επίσημα κείμενα ΕΔΩ.