Πρόγραμμα Βελτίωσης Τοπικών Οδών στη Μολδαβία

Η ADT-ΩΜΕΓΑ συμμετέχει ως μέλος της αναδόχου σύμπραξης στο έργο «Πρόγραμμα Βελτίωσης Τοπικών Οδών» στη Μολδαβία, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση όλων των αναγκαίων ερευνών, την τεχνικοοικονομική αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων βελτίωσης, την εκπόνηση των οριστικών μελετών, την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης και τη συμμετοχή στην επίβλεψη της κατασκευής σε 5 οδικούς άξονες συνολικού μήκους 150χλμ.:

Άξονας 5: R13 – lvanovca – Izvoare – Vanţina – Ocolina – M2

Άξονας 10: M2 – Ţînţăreni Chiştelniţa – lgnăţei – Trifeşti R20

Άξονας 16: R3 – Pojăreni – Țipala – R32

Άξονας 24: R34 – Ciobalaccia – Tartaul – R56 – Baimaclia – Enichioi – R37

Άξονας 25: R26 Mihailovca – Sadaclia – lordanovca – R3

Περισσότερες πληροφορίες για τη δραστηριότητα της εταιρείας στην ιστοσελίδα της www.adtomega.gr