Πρόσκληση Ε.Ε.Τ.Α.Α. για την κατάρτιση καταλόγου Εργοληπτών και Μελετητών Δημόσιων Έργων

Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων  ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.  Οι ενδιαφερόμενοι μελετητές υποβάλουν τη σχετική αίτηση,  η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του μελετητικού πτυχίου τους το οποίο είναι σε ισχύ, εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση, μέχρι τις 01.03.2019 στο πρωτόκολλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στη Δ/νση Μυλλέρου 73-77, 10436, Αθήνα. Οι αιτήσεις μπορούν να κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση (καταληκτική ημερομηνία, η ημερομηνία παραλαβής ταχυδρομείου) είτε με fax εντός της παραπάνω προθεσμίας.

Δείτε εδώ την αναλυτική Πρόσκληση.

Στην ακόλουθη σύνδεση το Υπόδειγμα Αίτησης Μελετητή.