Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την Εταιρική Διακυβέρνηση

Αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Οικονομικών το σχέδιο νόμου με τίτλο ««Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου και ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». Η διαβούλευση ολοκληρώνεται την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020.

Με το εν λόγω σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ενίσχυση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης των ανωνύμων εταιρειών και η συνακόλουθη ενίσχυση των μετόχων ή δυνητικών μετόχων. Ενδεικτικά:

  • Εισάγεται υποχρεωτική πολιτική καταλληλότητας μελών ΔΣ που εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
  • Εξειδικεύονται με τεχνικές περιγραφές οι υποχρεώσεις του ΔΣ
  • Περιγράφονται με  αναλυτικό τρόπο οι αρμοδιότητες εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών ΔΣ
  • Αυξάνεται ο αριθμός ανεξάρτητων μελών ΔΣ και εισάγονται περισσότερα κριτήρια ανεξαρτησίας
  • Πέραν των επιτροπών ελέγχου, θεσμοθετούνται δύο νέες επιτροπές του ΔΣ α) επιτροπή αποδοχών β) επιτροπή υποψηφιοτήτων
  • Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις και πλέον μπορούν να φτάσουν έως και το 7% του κύκλου εργασιών της εταιρείας για κάθε έτος παράβασης και επιβάλλονται στην εταιρεία ή και σε μέλη του ΔΣ

Αναλυτικά το σχέδιο νόμου μπορείτε να το αναζητήσετε πιέζοντας εδώ.

Παρακαλούμε,  όπως αποστείλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας στο e-mail του ΣΕΓΜ segm [at] segm [dot] gr έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020.