Σε διαβούλευση και το Βιβλίο IV του σχεδίου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις

Όπως αναμένονταν, μετά τα τρία (3) πρώτα Βιβλία δημοσιοποιήθηκε και τέθηκε σε διαβούλευση και το Βιβλίο IV του σχεδίου νόμου που αφορά στην «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών – Μεταφορά στην Ελληνική Έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94/65/28.3.2014)».

Το Βιβλίο IV αφορά τις διατάξεις έννομης προστασίας κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων και συντάχθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η ηλεκτρονική διαβούλευση, μέσω του opengov.gr, για το Βιβλίο αυτό θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 8 Απριλίου 2016 και ώρα 14:00.

Μέχρι σήμερα έχουν δημοσιοποιηθεί τα τρία πρώτα Βιβλία: το Βιβλίο Ι που είναι το πλέον σημαντικό, καθόσον καθορίζει τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών, το Βιβλίο ΙΙ που αφορά τους πρώην εξαιρούμενους τομείς (Οδηγία 2014/25/ΕΕ) και το Βιβλίο ΙΙΙ που αφορά τις διαδικασίες διακυβέρνησης και τους κανόνες λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. Αναμένεται, πλέον, το κείμενο με τις μεταβατικές, τις καταργούμενες και τις τελικές διατάξεις.

Το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ, μετά την επιτυχημένη σχετική εκδήλωση ενημέρωσης και συζήτησης με τα μέλη του, θα μελετήσει και το Βιβλίο αυτό και θα συντάξει τη συνολική του παρέμβαση για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις.

Παρακαλούνται τα μέλη να μελετήσουν και το Βιβλίο IV και να αποστείλουν στο Δ.Σ. του Συνδέσμου, μέχρι τις 8/4/2016, τις συνολικές παρατηρήσεις τους επί του σχεδίου νόμου, αλλά και επί της 1ης έκδοσης των κατ’ άρθρο παρατηρήσεων του ΣΕΓΜ που τους έχει αποσταλεί και παρουσιάστηκε στην εκδήλωση της 31ης/3/2016.