Σε διαβούλευση τα Βιβλία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του σχεδίου νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις

Oι Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δημοσιοποίησαν και έθεσαν σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τα Βιβλία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του σχεδίου νόμου που αφορά στην «Ανάθεση και Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμήθειας Αγαθών και Υπηρεσιών – Μεταφορά στην Ελληνική Έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94/65/28.3.2014)». Η διαβούλευση, μέσω του opengov.gr, θα διαρκέσει μέχρι την 28.03.2016 και ώρα 14:00.

Επισημαίνεται ότι το Βιβλίο Ι είναι το πλέον σημαντικό, καθόσον καθορίζει τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών. Το Βιβλίο ΙΙ αφορά τους πρώην εξαιρούμενους τομείς (Οδηγία 2014/25/ΕΕ) και το Βιβλίο ΙΙΙ αφορά τις διαδικασίες διακυβέρνησης και τους κανόνες λειτουργίας του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.

Το συνολικό νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει δύο (2) ακόμη Βιβλία και συγκεκριμένα: το Βιβλίο ΙV που θα περιλαμβάνει τις διατάξεις έννομης προστασίας (το οποίο συντάσσεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης) και το Βιβλίο V με τις τελικές διατάξεις.

Η Ομάδα Θεσμικού Πλαισίου του Δ.Σ. του ΣΕΓΜ θα μελετήσει το νομοσχέδιο (υπάρχει ήδη γνώση κάποιων τελευταίων εκδόσεων), προκειμένου να συντάξει το κείμενο των παρατηρήσεων και των θέσεων του ΣΕΓΜ που θα σταλεί στα αρμόδια Υπουργεία και θα επιδιωχθεί να συζητηθεί, εκ νέου, με την ηγεσία και τα στελέχη αυτών.

Περαιτέρω, θα προγραμματιστεί σχετική εκδήλωση ενημέρωσης και συζήτησης με τα μέλη του ΣΕΓΜ, με σκοπό την απόκτηση εικόνας από το Δ.Σ. για τις απόψεις και τις προσεγγίσεις των μελών για το εν λόγω νομοσχέδιο, σε σχέση και με τις βασικές θέσεις του Συνδέσμου που έχουν ήδη αποσταλεί και συζητηθεί με στελέχη των Υπουργείων, της ΕΑΑΔΗΣΥ και των Νομοπαρασκευαστικών Ομάδων Εργασίας.

Παρακαλούνται τα μέλη να μελετήσουν το νομοσχέδιο και να αποστείλουν τις βασικές παρατηρήσεις τους επί του νομοσχεδίου στο Δ.Σ. του Συνδέσμου