Σημαντικά συμπεράσματα και προτάσεις στο Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017

Με μεγάλη επιτυχία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε στις 29 – 30 Σεπτεμβρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη το Συνέδριο ΣΕΓΜ 2017: «Ο Μελετητικός – Συμβουλευτικός κλάδος σ’ έναν κόσμο που αλλάζει».

Στο συνέδριο, στο οποίο συμμετείχαν σημαντικοί ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, διατυπώθηκαν σημαντικές επισημάνσεις και προτάσεις για τις αναγκαίες θεσμικές και επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις και πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του μελετητικού – συμβουλευτικού  κλάδου.

Οι κ.κ. Νίκος Βέτας (Γενικός Δ/ντής ΙΟΒΕ), Άκης Σκέρτσος (Γενικός Δ/ντής ΣΕΒ) και Κυριάκος Πιερρακάκης (Δ/ντής Ερευνών «διαΝΕΟσις») ανέδειξαν την αναγκαιότητα οικειοθελούς υλοποίησης όλων εκείνων των μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που θα διασφαλίσουν ταχύρρυθμη, στέρεα και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και την αναγκαιότητα γόνιμης συνεργασίας κράτους και ιδιωτικού τομέα και δημιουργίας θεσμικού και διοικητικού περιβάλλοντος που να είναι φιλικό και προσελκυστικό στις ιδιωτικές επενδύσεις.

Οι κ.κ. Γεώργιος Τζιάλλας, (Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Νικόλαος Αντώνογλου (Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) και Ανδρέας Λουκάτος (ΕΤΒΑ ΑΕ) ανέδειξαν την αναγκαιότητα διεύρυνσης των δραστηριοτήτων των μελετητικών επιχειρήσεων σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας, συνυφασμένους με την ανάπτυξη της χώρας, όπως ο τουρισμός, η βιομηχανία και ο αγροτικός τομέας, παρουσιάζοντας τις προοπτικές και τις δράσεις που υλοποιούνται και προγραμματίζονται στους τομείς αυτούς.

Η κ. Ζωή Παπασιώπη, Προϊσταμένη της αντίστοιχης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 2014-20 παρουσίασε το τρέχον πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενων έργων Μεταφορών και Περιβάλλοντος και ανέδειξε την απουσία νέων μελετών και την αναγκαιότητα εξεύρεσης κονδυλίων για τη χρηματοδότηση μελετών για νέα έργα και δράσεις στους τομείς αυτούς.

Ο κ. Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ, παρουσίασε τις δυνατότητες συμμετοχής στην αλυσίδα παραγωγής και αξιοποίησης της γνώσης και της αναγκαιότητας ενεργού συμμετοχής του μελετητικού κλάδου στην Έρευνα και στην Καινοτομία.

Ο κ. Γεώργιος Καταπόδης (Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) ανέδειξε την αναγκαιότητα χρήσης των δημοσίων συμβάσεων ως εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, προστασίας και προώθησης της υγιούς, οργανωμένης και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Ιωάννης Κίτσος (Πρόεδρος Κλιμακίου της νέας Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών) παρουσίασε τον νέο θεσμό προδικαστικής προστασίας στις δημόσιες συμβάσεις.

Οι κ.κ. Γιώργος Κρεμλής (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ε.Ε.), Theodoros Axilithiotis (World Bank Group), Ines Ferguson (Chair of EFCA’s European External Aid Committee), Δημήτριος Χαλεπίδης (Διευθυντής Β1 Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπ. Εξωτερικών), Ηλίας Ξανθάκος (Γ.Γ. Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης), Ιωάννης Φωτεινός (SALFO & Associates SA) και Παναγιώτης Αντωναρόπουλος (Z&A CONSULTING ENGINEERS SA) παρουσίασαν τις προοπτικές, τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες δραστηριοποίησης στο εξωτερικό, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές μελετητικές επιχειρήσεις, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες και δράσεις υποβοήθησης από την οικονομική διπλωματία.

Επισημάνθηκε ότι η μικρή, αλλά πετυχημένη, παρουσία των ελληνικών μελετητικών εταιρειών στον διεθνή ανταγωνισμό ανάθεσης μελετών μπορεί να ενισχυθεί ιδιαίτερα με τη διαμόρφωση και εφαρμογή στοχευμένης πολιτικής εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώθηκε επισήμως από τους εκπροσώπους των Υπ. Εξωτερικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης η αποδοχή σχετικής πρότασης του ΣΕΓΜ προς την Εθνική Επιτροπή Εξωστρέφειας και η απόφαση δημιουργίας κοινής ομάδας εργασίας με θέμα την ενίσχυση και προώθηση των ελληνικών μελετητικών – συμβουλευτικών εταιριών στο εξωτερικό, οι οποίες συνιστούν προπομπό διείσδυσης στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Αναλύθηκαν διεξοδικά οι προοπτικές της μελετητικής αγοράς στο πλαίσιο του προγράμματος εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των νέων μορφών χρηματοδότησης μελετών και έργων τόσο στην Αφρική όσο και στις γειτονικές της Ε.Ε. χώρες. Επισημάνθηκε ότι η σύμμειξη (blending) κεφαλαίων της Ε.Ε. και διεθνών χρηματοδοτικών φορέων θα κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και θα αφορά ολοκληρωμένα έργα με οικονομική απόδοση. Αντίστοιχα συζητήθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας με την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) που αποτελεί έναν από τους σημαντικούς τροφοδότες της παγκόσμιας μελετητικής αγοράς.

Ιδιαίτερα αναπτύχθηκαν και τα θέματα που αφορούν την κυκλική οικονομία και τις νέες οικονομικές και τεχνολογικές προοπτικές που προκύπτουν από την πλήρη αξιοποίηση των υλικών, την επαναχρησιμοποίησή τους, καθώς και την παραγωγή νέων προϊόντων.

Οι κ.κ. Γιάννης Μυλόπουλος (Πρόεδρος Αττικό Μετρό Α.Ε.), Σέργιος Λαμπρόπουλος (Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ), Βασίλης Χαλκιάς (Πρόεδρος Hellastron), Ιωάννης Καρνέσης (Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Έργων Παραχώρησης Υπ. Υποδομών) και Γιώργος Συριανός (Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ) ανέδειξαν την αναγκαιότητα προσαρμογής των μελετητικών επιχειρήσεων στις απαιτήσεις των νέων μοντέλων χρηματοδότησης έργων, στις αρχές του «value engineering», καθώς και της αναζήτησης συνεργειών/συνεργασιών με τον κατασκευαστικό κλάδο. Επισημάνθηκε ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές ανάγκες κατασκευής μεγάλων έργων υποδομών, αλλά και έργων αξιοποίησης δημοσίων εκτάσεων, τα οποία έχουν εμπορική αξία και μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής επενδυτών και ιδιωτικών κεφαλαίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θετική απήχηση είχε η πρόταση-πρόσκληση του ΣΕΓΜ στον ΣΤΕΑΤ και στον ΣΕΒ για συνεργασία στη σύνταξη μίας πρότασης Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής για τον τομέα «Κατασκευές/Υποδομές», η οποία να προωθηθεί στην κυβέρνηση προς ένταξη στην Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021 που συζητείται την παρούσα περίοδο. Στην πρόταση αυτή, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, εκτός των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων και στοχεύσεων για τον κλάδο, πρέπει να περιληφθεί ένα πρόγραμμα μεγάλων έργων υποδομών με πρόδηλη εμπορική αξία, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί προς ταχεία αναζήτηση επενδυτών και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα εισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας, και παράλληλα στην ανάκαμψη του μελετητικού και του κατασκευαστικού κλάδου και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας και στην αναχαίτιση της εντεινόμενης μετανάστευσης επιστημόνων. Εφόσον συμφωνηθεί με την πολιτική ηγεσία η κατάστρωση του προγράμματος, οι επιχειρηματικοί φορείς μπορούν να αναλάβουν στη συνέχεια τον προκαταρκτικό οικονομοτεχνικό σχεδιασμό αυτού. Προτάσεις για μεγάλα έργα υποδομών υπάρχουν πολλές και σε διάφορους τομείς, όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, το περιβάλλον, κ.ά.

Τέλος, οι κ.κ. Γιώργος Κουτίνας (Ανταποκριτής LLOYD’S), Πέτρος Καβάσαλης (Αν. Καθηγητής Παν.Αιγαίου), Πάνος Χατζηπάνος (Πρόεδρος PMI-Greece), Κωστής Καγγελίδης (Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ) και Εύα Αγαπάκη (Researcher at University of Cambridge) ανέδειξαν την αναγκαιότητα προσαρμογής και ενασχόλησης τόσο της επιχειρηματικής κοινότητας όσο και της ελληνικής πολιτείας με τις σύγχρονες απαιτήσεις και εργαλεία σε τομείς όπως η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, η πιστοποιημένη διαχείριση έργου (certified project management) και οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (digitalisation, Building Information Modeling).

Ο ΣΕΓΜ συνεχίζει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη του μελετητικού κλάδου και είναι πάντα διαθέσιμος για συνεργασία με την πολιτεία και άλλους φορείς για τον σκοπό αυτόν. Όπως αναφέρθηκε και στο Συνέδριο του ΣΕΓΜ 2017 ανάπτυξη της χώρας με στέρεες βάσεις, ανάπτυξη της χώρας με προοπτική δεν μπορεί να υπάρξει με τον μελετητικό – συμβουλευτικό κλάδο σε ύφεση.