Σημαντικές διατάξεις για τον μελετητικό κλάδο στη συμπληρωματική συμφωνία του 3ου μνημονίου

Το Σάββατο, 13/5/2017, κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου που αφορά τη συμπληρωματική συμφωνία του 3ου μνημονίου. Το σ/ν περιλαμβάνει τροποποιήσεις του Ν. 4412/16 και άλλες σημαντικές διατάξεις που αφορούν τον μελετητικό/συμβουλευτικό κλάδο, οι οποίες επήλθαν από την υποχρέωση εφαρμογής της γνωστής 3ης εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ (βλ. άρθρα 118 και 119).

Οι κυριότερες εξ αυτών είναι:

  • Η αναδρομική μεταφορά της ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ για τους διαγωνισμούς συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών (και έργων) στις 15/6/2017 για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης μόνον τη χαμηλότερη τιμή και στις 20/10/2017 για τις υπόλοιπες συμβάσεις (σχετική παρέμβαση για το θέμα είχε κάνει, εγκαίρως, ο ΣΕΓΜ).  
  • Η ίδρυση των διαφόρων Μητρώων συντελεστών τεχνικών έργων (ιδιωτικών και δημοσίων) που προβλέπονταν στο σχέδιο νόμου «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις» που είχε θέσει σε διαβούλευση το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών. Σημειώνεται η ίδρυση Μητρώου Επιχειρήσεων Συμβούλων Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων, στο οποίο κατόπιν της σχετικής παρέμβασης του ΣΕΓΜ θα μπορούν να εγγράφονται παράλληλα μελετητικές επιχειρήσεις με την ίδια στελέχωση.
  • Η δυνατότητα παράλληλης εγγραφής στα αντίστοιχα μητρώα και άσκησης ταυτόχρονης μελετητικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας από μια επιχείρηση. Πρόκειται για την άρση του ισχύοντος ασυμβιβάστου που έχει συστήσει ο ΟΟΣΑ και, τελικώς, νομοθετείται, παρά τις αντιδράσεις και την πλήρη διαφωνία του ΣΕΓΜ, της EFCA και της FIDIC (ο Σύνδεσμος βοήθησε, όσο κανείς άλλος, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών στη διαπραγμάτευση του θέματος αυτού με τους θεσμούς, εξασφαλίζοντας και σχετικές επιστολές από την EFCA και τη FIDIC).
  • Διατάξεις για τον πειθαρχικό έλεγχο και τις κυρώσεις σε περιπτώσεις τέλεσης αδικημάτων από τους εγγεγραμμένους στα διάφορα Μητρώα.
  • Η εξειδίκευση των λεπτομερειών ίδρυσης και λειτουργίας των Μητρώων (απαιτήσεις, κριτήρια και διαδικασίες εγγραφής και τήρησης, κατηγορίες και τάξεις, επιτροπές, κ.λπ.), καθώς και των πειθαρχικών διαδικασιών, θα πραγματοποιηθεί με Π.Δ. που θα εκδοθεί εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου. Για τη σύνταξη του εν λόγω Π.Δ. έχει ήδη ζητηθεί από το Υπουργείο η συνεργασία με τον ΣΕΓΜ. Μέχρι την έκδοση του Π.Δ. αυτού θα εξακολουθήσουν να ισχύουν οι σημερινές διατάξεις περί μητρώων (βλ. άρθρα 39 και 40 του Ν. 3316/05), με τις παρακάτω τροποποιήσεις.
  • Η δυνατότητα εγγραφής των φυσικών προσώπων στο Μητρώο Μελετητών σε περισσότερες των δύο κατηγοριών μελετών (τροποποίηση παρ. 4 του άρθρου 39 του Ν. 3316/05).
  • Η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς ανάθεσης μελετών και συναφών υπηρεσιών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως τάξεων, αρκεί να πληρούνται τα κριτήρια επιλογής του άρθρου 75 του Ν. 4412/16.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μελετά ενδελεχώς τις επικείμενες ρυθμίσεις και τις συνέπειες αυτών και θα ενημερώσει περαιτέρω τα μέλη του (διερευνάται και η σκοπιμότητα προγραμματισμού μιας εσωτερικής εκδήλωσης, με σκοπό την κατάστρωση της πολιτικής και των προτάσεων του ΣΕΓΜ ενόψει της σύνταξης του Π.Δ. για τα μητρώα).