Στατιστικοί δείκτες του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε πίνακα στατιστικών δεικτών που αφορούν στο πλήθος των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και των υποβληθεισών προσφορών του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, για το Δ’ τριμ. 2020 και για το έτος 2020.

Δείτε τον πίνακα εδώ.