Στατιστικοί δείκτες του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ανακοίνωσε πίνακα στατιστικών δεικτών που αφορούν στο πλήθος των ηλεκτρονικών διαγωνισμών και των υποβληθεισών προσφορών του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα, για το Δ’ τριμ. 2020 και για το έτος 2020.

Δείτε τον πίνακα εδώ.