Συγκροτήθηκε η ΓΕΜ για τα έτη 2016-2018

Με την απόφαση ΔΜ/οικ.8817/12.04.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 223/28.04.2016) του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτήθηκε η νέα Γνωμοδοτική Επιτροπή Μητρώου (Γ.Ε.Μ.), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Π.Δ. 138/2009, σε συνδυασμό με την παρ.8 του άρθρου 39 του Ν. 3316/2005.

Η θητεία της προηγούμενης Επιτροπής είχε λήξει στις 1/4/2016.