Συγκρότηση του Τμήματος Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΥΟΔΔ 91/22.02.2018 η υπ’ αριθ. ΔΝΣα’/οικ. 11666/Φ.2.5./13.2.2018 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για τη συγκρότηση του Τμήματος Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τα έτη 2018 – 2019.