Συγχαρητήρια στη νέα Κυβέρνηση

19 Σεπτεμβρίου 2007
Ο ΣΕΓΜ έστειλε συγχαρητήριες επιστολές για την ανάληψη καθηκόντων τους στους αρμόδιους για θέματα του κλάδου Υπουργούς, Υφυπουργούς, Γεν.Γραμματείς, κ.λπ.