Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Ο Αντιπρόεδρος κ. Καραβοκύρης ενημέρωσε ότι κατά τη συνάντηση των εργοδοτικών οργανώσεων με τον ΣΤΥΕ, το αίτημα του ΣΤΥΕ ήταν για αύξηση μισθών 6% + 6% για 2008 και 2009, με παράλληλη πρόβλεψη για βελτίωση της σχέσης μισθοδοσίας τεχνικών μη μηχανικών ως προς τους μηχανικούς.

Συμφωνήθηκε να γίνει δεκτό το πλαίσιο αύξησης μισθών και να καταβληθεί προσπάθεια λογικής βελτίωσης της σχέσης μισθοδοσίας τεχνικών μη μηχανικών ως προς τους μηχανικούς.
Παράλληλα αποφασίστηκε να ξεκινήσουν ενέργειες ώστε η ετήσια βελτίωση του Τκ να είναι ανάλογη με την αύξηση μισθών στον κλάδο και να εφαρμόζεται ο Τκ σε συμβάσεις με διάρκεια υλοποίησης μεγαλύτερης του έτους.