Συνέδριο “Δημόσιες Συμβάσεις – Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις”, 21-23 Νοεμβρίου 2019

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), με τη συμμετοχή της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών (Ε.Δ.Δ.), διοργανώνει συνέδριο με τίτλο “Δημόσιες Συμβάσεις – Κρίσιμα θέματα και νεότερες εξελίξεις”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 21 με 23 Νοεμβρίου 2019, στο Divani Caravel Hotel.

To Συνέδριο αυτό έχει ως κεντρικά ζητήματα την περαιτέρω εμβάθυνση στο δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και στους προβληματισμούς εφαρμογής των σχετικών οδηγιών 2014/24 και 2014/25, όπως έχουν μεταφερθεί στην εθνική έννομη τάξη με το ν.4412/2016.

Όπως είναι γνωστό, κατά την εφαρμογή των ρυθμίσεων των ανωτέρω οδηγιών και του εθνικού νόμου μεταφοράς τους, εγείρονται συνεχώς νέα, πολυσύνθετα ζητήματα, των οποίων η αντιμετώπιση θέτει τις προκλήσεις της νέας εποχής του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων.

Με την ανταλλαγή απόψεων και τον επιστημονικό διάλογο που θα αναπτυχθούν στις εργασίες του Συνεδρίου, θα προταθούν, υπό το φως των νεότερων εξελίξεων της νομολογίας και βιβλιογραφίας, νέες λύσεις και προσεγγίσεις για την εν γένει εφαρμογή του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και από τα αρμόδια όργανα της διοίκησης.

Πληροφορίες για συνέδριο και αιτήσεις συμμετοχής: http://procurecongress2019.gr/