Συνεργασία ΕΑΑΔΗΣΥ με Γενικό Λογιστήριο Κύπρου

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και το Γενικό Λογιστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΑΔΣ), υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, με σκοπό την εδραίωση και ενίσχυση της υφιστάμενης συνεργασίας μεταξύ των δύο ομόλογων Αρχών, την αξιοποίηση των εμπειριών τους προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας των δύο κρατών και τη συνεχή βελτίωση των αντίστοιχων θεσμικών πλαισίων που καθορίζουν τις αρμοδιότητες, δράσεις και λειτουργίες τους. Το Μνημόνιο προβλέπει:

  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα όπως πρότυπα ακεραιότητας, κώδικες δεοντολογίας κ.ά.
  • Συνεργασία σε θέματα που άπτονται του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του εσωτερικού/κρατικού δικαίου, κανονισμών, κωδικών, κανόνων, εντύπων, θεσμικών πλαισίων και άλλους συναφείς τομείς.
  • Ανταλλαγή απόψεων στα θέματα της χρηστής διακυβέρνησης στον ευαίσθητο τομέα των δημοσίων συμβάσεων.
  • Ανταλλαγή απόψεων ή/και συνεργασία σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και προώθηση του επαγγελματισμού στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων.
  • Ανάληψη προγραμματισμένων και συντονισμένων ενεργειών για την επίτευξη κοινών στόχων και την προώθηση κοινών θέσεων σε οργανωμένους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε άλλα διεθνή φόρα, για θέματα στα οποία οι δύο Αρχές έχουν αρμοδιότητα.
  • Εκατέρωθεν παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα στα οποία οι δύο Αρχές έχουν αρμοδιότητα.

Κατόπιν ενημέρωσης και σχετικής συνεννόησης των Προέδρων του ΣΕΓΜ και της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καλούνται οι εταιρείες – μέλη του ΣΕΓΜ που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο να αποστείλουν στη Γραμματεία του Συνδέσμου, σημειώματα με αναφορά σε τυχόν προβλήματα ή/και άλλα θέματα που έχουν εντοπίσει στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.