Συνεργασία ΕΑΑΔΗΣΥ με ΟΟΣΑ για τη βελτίωση του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΞ στις 14/9 από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) ανακοινώθηκε επισήμως η έναρξη του προγράμματος τεχνικής βοήθειας υπό τον γενικό τίτλο «Improvement of the Greek Public Procurement System» που υλοποιείται από τον ΟΟΣΑ για λογαριασμό της ΕΑΑΔΗΣΥ, με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της ΕΕ (SRSS). Στη συνάντηση προσκλήθηκε και παρέστη ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ.

Ως στόχος του προγράμματος παρουσιάστηκε η ενδυνάμωση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων και η υποστήριξη της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. στην εκπλήρωση της αποστολής της, μέσω της ανάπτυξης μεθοδολογικού πλαισίου και εργαλείων για 1) την αξιολόγηση και αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του συστήματος και 2) την ανάδειξη σημείων και ευκαιριών βελτίωσής του.

Το Πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 16 μήνες, θα παρέχει συνδρομή σε 3 επί μέρους άξονες: 1) Αξιολόγηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων και ανάδειξη των σημείων που χρήζουν βελτίωσης και αναδιάρθρωσης, 2) Πρόταση μεθοδολογικού πλαισίου για την παρακολούθηση και την επιτήρηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων με δείκτες και 3) Εξορθολογισμός πρακτικών και μηχανισμών ελέγχου, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Όπως τονίστηκε και στην εκδήλωση, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος θα πραγματοποιηθούν επαφές και διαβουλεύσεις με διάφορους φορείς, προκειμένου να υπάρξει ευρεία καταγραφή των θεμάτων που χρήζουν βελτίωσης.

Επειδή, όπως πιστοποιήθηκε και στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις του Προέδρου με στελέχη της ΕΑΔΗΣΥ και του ΟΟΣΑ, ο ΣΕΓΜ θα κληθεί στις διαβουλεύσεις, ως εκπρόσωπος των μελετητικών επιχειρήσεων, καλούνται όλες οι εταιρείες-μέλη να αποστείλουν απόψεις στον Σύνδεσμο για σημεία και διαδικασίες του Ν. 4412/16 που χρήζουν άμεσης βελτίωσης, ώστε να υπάρξει σχετική προετοιμασία και επεξεργασία αντίστοιχων προτάσεων/θέσεων.