Σχέδιο Π.Δ. περί πτυχίων

9 Ιανουαρίου 2007
Πραγματοποιήθηκε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Δ.Σ. επί του σχεδίου του Π.Δ. και διατυπώθηκαν επιμέρους απόψεις με ιδιαίτερη έμφαση στον ορισμό του κάτω ορίου της περιοχής ισχύος του κάθε πτυχίου.