Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Εξωστρέφειας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 631/9.3.2016 η Απόφαση Υ132 του Πρωθυπουργού «Σύσταση Επιτροπής με την ονομασία «Επιτροπή Εξωστρέφειας» για την προώθηση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας και το συντονισμό των διεθνών οικονομικών δράσεων της Ελλάδας».

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με Αντιπροέδρους τον Υπουργό Επικρατείας και τον Υφυπουργό Εξωτερικών που είναι αρμόδιος για θέματα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.  Επίσης, ως μέλη συμμετέχουν διάφοροι Γενικοί Γραμματείς εμπλεκόμενων Υπουργείων.

Η Επιτροπή Εξωστρέφειας θα είναι αρμόδια για:

α. Την έγκριση και την παρακολούθηση σχεδίων δράσης σχετικών με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά με την πολιτική οικονομικής διπλωματίας και θα στηρίζουν τη συνολική προσπάθεια για τη βελτίωση της οικονομίας.

β. Τον εντοπισμό των αδυναμιών και καθυστερήσεων σχετικών με την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και την παρέμβαση προκειμένου αυτές να αντιμετωπιστούν.

γ. Το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων όλων των επιμέρους φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα που αποσκοπούν στην προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου, καθώς και την εν γένει προώθηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας.

δ. Την παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων σε χώρες ή ομάδες χωρών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ελλάδα, κυρίως στους τομείς της διεθνούς οικονομικής πολιτικής και συνεργασίας, την εξέταση των επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία από την διεθνή οικονομική συγκυρία.

Κατά γενική, σήμερα, αποδοχή, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μπορεί να επέλθει από τομείς που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια ή/και μπορούν να αναπτύξουν συστηματική εξωστρεφή δραστηριοποίηση. Ως εκ τούτου, κάθε σχετική δράση και ενέργεια, όπως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θεσμοθέτησης Επιτροπής Εξωστρέφειας, κρίνεται θετικά, εφόσον -βεβαίως- λειτουργήσει συντονισμένα και συστηματικά, με συνεχή και γόνιμη συνεργασία με τους φορείς της επιχειρηματικής κοινότητας, ώστε να επιτευχθούν ουσιαστικά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Προξενεί, πάντως, ιδιαίτερη εντύπωση (και ως μήνυμα στρατηγικής προσέγγισης) ότι στη σύνθεση της Επιτροπής δεν συμπεριλήφθηκαν εκπρόσωποι των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηλαδή των Υπουργείων που έχουν άμεση σχέση με τους κλάδους των μελετητικών-συμβουλευτικών υπηρεσιών και των κατασκευών, οι οποίοι υπάγονται στους εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας, με μακροχρόνια και σημαντική διεθνή δραστηριοποίηση.

Για τον μελετητικό – συμβουλευτικό κλάδο, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης, σε συνδυασμό με τη νοσηρή κατάσταση της αγοράς (κατακερματισμός, αναχρονιστική διαδικασία πιστοποίησης, ευτελισμός τιμών λόγω των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων, απαξίωση ρόλου μελετητή, κ.ά.), η εξωστρέφεια συνιστά βασική διέξοδο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και την ανάκαμψη των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, το Δ.Σ. του ΣΕΓΜ, επιπλέον των επαφών και των προσπαθειών συνεργασίας με τα Υπουργεία Εξωτερικών και Ανάπτυξης, θα επιδιώξει συνάντηση με την εν λόγω νεοσυσταθείσα Επιτροπή Εξωστρέφειας, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες και οι δυνατότητες συνεργασίας για τον σχεδιασμό μέτρων και δράσεων για τη στήριξη και την υποβοήθηση της εξωστρέφειας των μελετητικών-συμβουλευτικών επιχειρήσεων.