Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τις προβλέψεις του Κεφαλαίου Ε του Ν.4738/ΦΕΚ 207Α/27-1-20 συστάθηκε αυτοτελής Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης υπαγόμενη στον Υπουργό Οικονομικών με σκοπό τον συντονισμό της σύνταξης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης, το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την παρακολούθηση και τον συντονισμό της υλοποίησης των προγραμμάτων και έργων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από τους πόρους του Ταμείου που θα διατεθούν στην Ελλάδα.