Τεράστιες οφειλές του Δημοσίου στις εταιρείες μελετών

29/04/2010
Δραματική είναι η κατάσταση στον χώρο των μελετητικών εταιρειών. Οι οφειλές του Δημοσίου ξεπερνούν κατά πολύ το διπλάσιο του ετήσιου τζίρου τους, ενώ οι αναθέσεις νέων μελετών έχουν πρακτικά σταματήσει. Όταν δε επιπροσθέτως διαρκώς μειώνονται και οι αναθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις οικοδομικές άδειες, αντιλαμβάνεται κανείς την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η μεγάλη μείωση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στη χώρα μας, αντανακλάται σε όλο το φάσμα της οικονομίας με αποτέλεσμα την επιδείνωση της αρνητικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει και ο μελετητικός κλάδος. Σε αντιδιαστολή, στα περισσότερα κράτη – μέλη της Ε.Ε., αλλά και πέραν αυτών (ΗΠΑ, Αυστραλία, Ιαπωνία κ.ά.), εμφανίζονται σημάδια ανάκαμψης, αφού οι υπεύθυνοι άσκησης οικονομικής πολιτικής έχουν αναγνωρίσει ότι τα προγράμματα επενδύσεων και δημιουργίας υποδομών, δημιουργούν το αναγκαίο «ανάχωμα» στη γενικευμένη ύφεση της οικονομίας, ενισχύοντας γι’ αυτό τον τομέα με πρόσθετα προ¬γράμματα έργων.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) εδώ και καιρό, στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως κοινωνικού εταίρου της πολιτείας, έχει επισημάνει το πρόβλημα αυτό και έχει εκφράσει τις ανησυχίες του για την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, το οποίο με τη χρηματοδότηση μελετών γενικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και τεχνικού σχεδιασμού έργων, καθώς και υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου επίβλεψης και υποστήριξης προς τους τελικούς δικαιούχους και τους φορείς προγραμματισμού, μπορεί να αποτελέσει τον βασικό μοχλό για την προώθηση των δημοσίων επενδύσεων και τη διέξοδο στην κρίση. Ο κλάδος ζητά το ΕΣΠΑ να δώσει «δουλειές», που θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη κι άλλους κλάδους, και όχι επιδοτήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΓΜ δήλωσε ότι στέκεται αρωγός της πολιτείας στην προσπάθεια για ανάπτυξη της χώρας και υπέβαλε στον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρη Ρέππα τις προτάσεις του για την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, παραθέτοντας – παράλληλα – και τις προτάσεις του για τη βελτίωση της νομοθεσίας που διέπει τις μελέτες.
Στις γενικές προτάσεις ο ΣΕΓΜ αναφέρει ότι οι βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο για τις μελέτες και τις συναφείς υπηρεσίες πρέπει να διέπονται από τις εξής βασικές αρχές:
• Αξιοποίηση του μελετητικού κλάδου στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας (ΕΣΠΑ, πράσινη ανάπτυξη, εξωστρέφεια).
• Υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας του μελετητικού κλάδου στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία.
• Δημιουργική και αποτελεσματική λειτουργικά εναρμόνιση προς το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
• Μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση της ποιότητας των έργων και προγραμμάτων.
• Κατοχύρωση της διαφάνειας στο σύνολο των διαδικασιών.
• Αποτελεσματικότητα, προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος στον βέλτιστο χρόνο, με έμφαση στην επιτάχυνση των διαδικασιών.
• Εξασφάλιση της μεταφοράς, διατήρησης, εξέλιξης και αξιοποίησης της τεχνογνωσίας που συσσωρεύεται από την παραγωγή μελετών.

Ο Σύνδεσμος παρέδωσε και εξειδικευμένες προτάσεις που αφορούν:
• Την υποχρεωτική χρήση μελετητικών πτυχίων για την ανάθεση και εκπόνηση μελετών και συναφών συμβουλευτικών υπηρεσιών.
• Τη διαφάνεια, στην κατεύθυνση της οποίας πρέπει να ληφθούν μέριμνες, όπως:
– Καθιέρωση δελτίου ταυτότητας έργου που θα παρακολουθεί το έργο από τη σύλληψή του ως τη λειτουργία του και θα είναι προσβάσιμο σε όλους μέσω του διαδικτύου.
– Σύσταση ηλεκτρονικού παρατηρητηρίου για τις μελέτες που εκπονούνται.
– Έγκαιρη δημοσιοποίηση κυλιόμενου προγράμματος μελετών που θα προκηρυχθούν ανά εξάμηνο.
– Διαφάνεια στη σύνθεση των επιτροπών διαγωνισμών.
• Την εφαρμογή του Νόμου υποχρεωτικά στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
• Την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και μη κυβερνητικές οργανώσεις.
• Την κατάργηση του κάτω ορίου των αμοιβών, έτσι ώστε:
α) Να μην παρουσιάζονται φαινόμενα άνισης μεταχείρισης ημεδαπών σε σύγκριση με αλλοδαπούς μελετητές.
β) Να μην αποκλείονται από τους διαγωνισμούς οι κάτοχοι πτυχίων τάξεων ανώτερων από τις εκάστοτε καλούμενες, οι οποίοι – όπως είναι προφανές – έχουν την δυνατότητα σύνταξης μελετών τουλάχιστον του αυτού ποιοτικού επιπέδου.
• Την ανάγκη τα γραφεία μελετών να έχουν ρόλο και λόγο σε όλα τα έργα τους, υποστηρίζοντας το Δημόσιο στην τεχνική επίβλεψη.
• Τη σύντμηση του χρόνου των διαδικασιών ανάθεσης.
• Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των μελετών.
• Τη σημασία του φακέλου του έργου.
• Τη σύνταξη προτύπων τεχνικών προδιαγραφών μελετών.
• Την αλλαγή στο σύστημα τιμολόγησης των έργων που είναι πλήρως αυθαίρετο και μη λειτουργικό σε βάρος της ποιότητας του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων.
• Την εναρμόνιση των σταδίων των τεχνικών μελετών με τα στάδια των περιβαλλοντικών και λοιπών αδειοδοτήσεων.
• Τη σημασία του συντονισμού των μελετών και του ρόλου του γενικού μελετητή.

Ο ΣΕΓΜ, με την συσσωρευμένη εμπειρία που έχουν τα μέλη του, δήλωσε διατεθειμένος να υποστηρίξει την πολιτεία τόσο στη διαμόρφωση της επιτελικής πολιτικής, όσο και στην εξέλιξη και την πραγματοποίηση του όλου εγχειρήματος της εκλογίκευσης του φάσματος των δημοσίων έργων, με στόχο την ανάπτυξη.