Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2818/16-7-2018 η Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο «Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (Π.Χ.Π) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α’ 241)».

Οι προδιαγραφές για τα Π.Χ.Π. καλύπτουν υποχρεωτικά το σύνολο της εδαφικής περιοχής κάθε Αυτοδιοικητικής Περιφέρειας της χώρας πλην της Περιφέρειας Αττικής που ρυθμίζεται από το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.

Οι ανωτέρω προδιαγραφές αφορούν στην κύρια μελέτη χωρικού σχεδιασμού του Π.Χ.Π. και τις διαδικασίες εκπόνησης και έγκρισής της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των διαδικασιών του σύνθετου έργου εκπόνησης του Π.Χ.Π.

Η Κύρια μελέτη Π.Χ.Π. διαρθρώνεται σε τρείς φάσεις που ταυτόχρονα αποτελούν και φάσεις της σύνθετης διαδικασίας εκπόνησης του Π.Χ.Π. και φάσεις διοικητικής παραλαβής και έγκρισης της μελέτης.

Οι φάσεις αυτές ως προς το περιεχόμενο τους αφορούν (για κάθε φάση προδιαγράφεται το αναλυτικό περιεχόμενο της, οι χάρτες και τα παραρτήματα που τη συνοδεύουν):

ΦΑΣΗ Α: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΦΑΣΗ Β: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΦΑΣΗ Γ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης (ΣΠΕ) εφαρμόζεται ΚΥΑ 107017/2006, όπως ισχύει, η οποία ορίζει τις προδιαγραφές εκπόνησης της οικείας ΣΜΠΕ, ενώ η περιβαλλοντική έγκρισή των κατευθύνσεων, όρων και μέτρων του χωρικού πλαισίου, γίνεται μαζί με την ΥΑ έγκρισης του Π.Χ.Π., σύμφωνα με τον ν. 4447/2016.