Τεχνικές Προδιαγραφές Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων

Δημοσιεύτηκαν οι αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας«Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241)» (ΑΔΑ: 63ΚΠ4653Π8-46Ο) και «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Χωρικών Σχεδίων (Ε.Χ.Σ) του Ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241)» (ΑΔΑ: 6ΗΠΓ4653Π8-14Ο).

Οι προδιαγραφές για τα Τ.Χ.Σ. εφαρμόζονται στο επίπεδο του «Καλλικρατικού» δήμου και ορίζουν την εκπόνηση των μελετών Τ.Χ.Σ. σε 3 φάσεις (Α’, Β’ και Γ’), ως εξής:

Α’ Διάγνωση δυνατοτήτων και προβλημάτων χωρικής ανάπτυξης και οργάνωσης

Β’ Συνθετική αξιολόγηση των χωρικών, γεωλογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων και διατύπωση εναλλακτικών σεναρίων χωρικής ανάπτυξης

Γ’ Πρόταση χωρικής οργάνωσης, χρήσεων γης και δόμησης.

Παράλληλα με τις κύριες μελέτες Τ.Χ.Σ., εκπονούνται σε διαφορετικά επιμέρους στάδια και οι υποστηρικτικές μελέτες ΣΜΠΕ και γεωλογικής καταλληλότητας, καθώς και η υδραυλική μελέτη οριοθέτησης τυχόν ρεμάτων που διασχίζουν προτεινόμενες προς πολεοδόμηση περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι οι προδιαγραφές για τα Τ.Χ.Σ. (που υποκαθιστούν ουσιαστικά τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) εκκρεμούν από το καλοκαίρι 2014, όταν ψηφίστηκε αρχικά ο Ν.4269/14 για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση που, εν συνεχεία, αντικαταστάθηκε με τον Ν.4447/16, ενώ οι προδιαγραφές των Ε.Χ.Σ. αντικαθιστούν τις από 30-12-2014 τεχνικές προδιαγραφές Ε.Χ.Σ. του καταργημένου, πλέον, Ν.4269/14.