Τεχνική Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ για τις συμβάσεις καινοτομίας

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, προέβη στη σύνταξη Τεχνικής Οδηγίας (απόφαση Τ.Ο. 2/2018) με θέμα: «Συμβάσεις Καινοτομίας» (δυνάμει της περίπτωσης ια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4013/2011).