Τεχνικός Σύμβουλος για τη διερεύνηση της ανάπτυξης επιφανειακού μέσου σταθερής τροχιάς (τραμ) στη Θεσσαλονίκη

Επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Ρέππα.

Ο Σύνδεσμός μας έχει μέλη τα Ελληνικά Γραφεία Μελετών και είναι αναγνωρισμένος και έγκριτος συνομιλητής του Κράτους και «Κοινωνικός Εταίρος» με σκοπό ιδίως την εξύψωση της στάθμης των επιστημονικών υπηρεσιών μηχανικού μελετητή, την αύξηση της παραγωγικότητας και αποδόσεως στους σχετικούς τομείς, στην προάσπιση και κατοχύρωση των νομίμων και θεμιτών επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και την πρόοδο της επιστημονικής στάθμης τους.
Με αυτή την ιδιότητα ο ΣΕΓΜ έχει έννομο συμφέρον να προβάλλει τη γνώμη του προς τη Δημόσια Διοίκηση σχετικά με τη νομιμότητα και το δημόσιο συμφέρον των πράξεών της αλλά και να πλήττει τις πράξεις που συγκρούονται ευθέως ή συγκαλυμμένα με τη νομιμότητα ή προσβάλλουν το δημόσιο συμφέρον.

Στο Σύνδεσμό μας περιήλθε αναφορά – καταγγελία, σύμφωνα με την οποία το Υπουργείο Σας προωθεί τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με διαδικασία που μόνο κατ’ επίφαση παρουσιάζεται σύννομη ενώ στην αλήθεια είναι μη σύννομη.
Πιο συγκεκριμένα, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Μεταφορών διενεργεί δημόσιο διαγωνισμό με βάση την υπ’αριθ. 3333/Φ.28/7.12.2010 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Τεχνικός Σύμβουλος για τη διερεύνηση της ανάπτυξης επιφανειακού μέσου σταθερής τροχιάς (τραμ) στην πόλη της Θεσσαλονίκης». Κατά την πρόσκληση ο διαγωνισμός διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ Α’3) και όχι με τις διατάξεις του ν. 3316/2005.
Από τα στοιχεία όμως του διαγωνισμού συνάγεται σαφώς, ότι η συμβατική υποχρέωση του αναδόχου που θα επιλεγεί είναι:
α -να μελετήσει τη δυνατότητα και σκοπιμότητα κατασκευής ενός ελαφρού σιδηροδρόμου (τραμ) στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
β- να προσδιορίσει την περιοχή κάλυψης και τη διαδρομή του τραμ.

Για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ