Τιμή συντελεστή τκ έτους 2018

Στις 16/3/2018 εκδόθηκε η Εγκύκλιος 4/2018 του Υπουργείου Υποδομών, & Μεταφορών (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣβ/ οικ. 21613/Φ.Ν. 439.6), με την οποία αναπροσαρμόστηκε ο συντελεστής (τκ) του άρθρου ΓΕΝ.3 του «Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016» , και έχει τιμή (τκ) = 1,211.

Οι προκηρύξεις που εγκρίνονται μετά τις 20.03.2018 λαμβάνουν υποχρεωτικά υπόψη την ως άνω τιμή για τον προσδιορισμό της προεκτιμώμενης αμοιβής.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη αύξηση της τιμής του τκ μετά από τέσσερα έτη μείωσης ή μη μεταβολής (η σημερινή τιμή είναι λίγο χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2011).

Βεβαίως, με τη συνέχιση του φαινομένου των ανεξέλεγκτων εκπτώσεων οι όποιες αναπροσαρμογές του συντελεστή τκ ουδεμία σημασία έχουν.