Νέα αναβολή της ισχύος του Ν. 4281/14

Όπως, εκ των πραγμάτων, είχαμε προβλέψει, με σχετική τροπολογία που συμπεριλήφθηκε (άρθρο 93) στον Ν.4368/16 (Α’ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Υγείας, αναβάλλεται η έναρξη ισχύος του Μέρους Β’ του Ν. 4281/14 μέχρι τις 30/4/2016 (από 29/2/2016 που είχε τεθεί με τον Ν. 4320/2015).

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας “…λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αρμόδια Υπουργεία πρόκειται να καταθέσουν άμεσα στη Βουλή προς ψήφιση ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, δυνάμει του οποίου μέρος των σε αναστολή διατάξεων θα καταργηθούν, η παράταση της αναστολής ισχύος καθίσταται αναγκαία για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποφυγής δημιουργίας νομοθετικού κενού”.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι τις 18/4/2016 η χώρα μας πρέπει να έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τις νέες Κοινοτικές Οδηγίες. Κατά συνέπεια, η αναβολή αυτή -ουσιαστικώς- καταργεί τον Ν. 4281/14.

Ευελπιστούμε ότι ο -ούτως ή άλλως- λίγος χρόνος που απομένει θα διατεθεί για ουσιαστικό διάλογο και πραγματική διαβούλευση με τους επιχειρηματικούς φορείς, όπως επισημάναμε –προσφάτως- και στη νέα παρέμβασή μας προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Χρήστο Σπίρτζη.

Δείτε την τροπολογία εδώ.