Τροπολογία για την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του Μέρους Β του Ν. 4281/14

Κατατέθηκε η αναμενόμενη τροπολογία για την αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής του Μέρους Β του Ν. 4281/14 για τις δημόσιες συμβάσεις.

Σύμφωνα με την τροπολογία η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β’ αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία, από την οποία διαφαίνεται πρόθεση σύνταξης άλλου νομοθετήματος. Συγκεκριμένα, αναφέρεται:

“Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4281/2014 προκειμένου να γίνει επεξεργασία ενός νέου θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το οποίο θα κινείται στην κατεύθυνση της απλοποίησης των διοικητικών διαδικασιών, με άξονα τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης. Σκοπός είναι, στο πλαίσιο της καλής νομοθέτησης, να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε να λάβει χώρα ουσιαστική διαβούλευση με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους φορείς, η οποία, να οδηγήσει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, στην κατάρτιση ενός άρτιου πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων, το οποίο θα πληροί τις απαραίτητες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.”.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν θα την δεχθεί (όπως και τις αρκετές άλλες τροπολογίες που κατατέθηκαν) η κ. Πρόεδρος της Βουλής, γιατί ουδεμία σχέση έχει με το βασικό σχέδιο νόμου περί μέτρων αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Όπως, δε, αναφέρεται στα σχετικά δημοσιεύματα στα ΜΜΕ έχει καταρχήν δηλώσει ότι δεν θα τις κάνει αποδεκτές.

Δείτε την τροπολογία εδώ.