Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι & ΙΙ του Ν. 4014/2011 σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 988/21.03.2018 η απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομίας & Ανάπτυξης αριθμ. οικ. 5688: Τροποποίηση των παραρτημάτων του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.

Με την ως άνω απόφαση τροποποιούνται τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σύμφωνα με το άρθρο 36Α αυτού, που προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του Ν. 4519/2018 και σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 1 και του άρθρου 3 της οδηγίας 2014/52/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων. Στην απόφαση αυτή, σημειώνονται τα κριτήρια κατάταξης των έργων ή δραστηριοτήτων και αναλύονται τα ελάχιστα περιεχόμενα του φακέλου ΜΠΕ.

Η ισχύς της νέας αυτής απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι 21.03.2018.

Πλήρεις φάκελοι Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ), Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ), που έχουν υποβληθεί πριν από τις 16 Μαΐου 2017, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΠΠΠΑ και ΑΕΠΟ, καθώς και αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.