Υποδείγματα προκηρύξεων έργων και μελετών του Ν.4412/16

Όπως αναμένονταν η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) δημοσίευσε δύο (2) υποδείγματα διακηρύξεων για την ανάθεση συμβάσεων μελετών και έργων με τον Ν. 4412/16. Τα Υποδείγματα αυτά εκπονήθηκαν βάσει της Απόφασης της Αρχής (ΑΔΑ: 6Θ2ΛΟΞΤΒ-5ΒΘ) και ΔΕΝ έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Ειδικότερα συντάχθηκαν:

  • Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, και
  • Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών (πρώην άρθρο 7 του Ν. 3316/05).

Θα ακολουθήσει η έκδοση των Προτύπων Τευχών, τα οποία θα έχουν και δεσμευτικό χαρακτήρα, κατά την έννοια του άρθρου 53 παρ. 5 του ν. 4412/2016.

Σημειώνεται ότι στο υπόδειγμα προκήρυξης μελέτης έχουν υιοθετηθεί πολλές από τις επισημάνσεις του ΣΕΓΜ, οι οποίες διατυπώθηκαν εγγράφως προς το ΥΠΥΜΕΔΙ και την ΕΑΑΔΗΣΥ και αναπτύχθηκαν προφορικώς σε σχετικές συναντήσεις με στελέχη της ΕΑΑΔΗΣΥ.

Από το τελικό κείμενο του υποδείγματος που δημοσιεύτηκε προκύπτει, όμως, ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η γενική παρατήρηση του ΣΕΓΜ περί του ότι τα πρότυπα τεύχη πρέπει να έχουν και εγκυκλιακό χαρακτήρα, υπό την έννοια της κατεύθυνσης των Αναθετουσών Αρχών στη χρήση εκείνων των επιλογών του Ν. 4412/16 που εξυπηρετούν τις πολιτικές και τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται για τους κλάδους των δημοσίων συμβάσεων, όπως -εν προκειμένω- ο κλάδος των μελετητικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έπρεπε να περιλαμβάνουν αναπτυγμένες προτάσεις κάποιων εκ των διαθέσιμων επιλογών σε βασικά θέματα, όπως π.χ. τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, και να μην περιορίζονται σε παραπομπές στα άρθρα και στα παραρτήματα του νόμου.

Αναμένεται, πάντως,  με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφενός η επίδραση της σύνταξης των υποδειγμάτων στον ρυθμό δημοπράτησης μελετών και έργων (μηδενικός σήμερα), αφετέρου ο τρόπος χρήσης των υποδειγμάτων από τις διάφορες αναθέτουσες αρχές και φορείς και, κυρίως, οι επιλογές που θα γίνουν σε κρίσιμα θέματα που δίδει απεριόριστη ελευθερία ο νέος νόμος 4412/16 (π.χ. κριτήρια επιλογής και ανάθεσης και συντελεστές βαρύτητας αυτών).