Χορήγηση προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις

Κατόπιν ερωτημάτων μελών μας, κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει σήμερα, στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων: «Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Στις περιπτώσεις που από την προκήρυξη προβλέπεται μεγαλύτερο ύψος προκαταβολής, αυτή λαμβάνεται με την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής.».

Κατά συνέπεια, η εγγύηση καλής εκτέλεσης συγχρηματοδοτούμενης σύμβασης μελέτης ή παροχής υπηρεσιών δύναται να χρησιμοποιηθεί και για τη χορήγηση ισόποσης προκαταβολής (το ύψος της προκαταβολής υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3316/05 ή των όρων της προκήρυξης στην περίπτωση συμβάσεων που δεν εμπίπτουν στον νόμο αυτό).

Σχετική είναι και η Εγκύκλιος 22/12.06.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε.