Χρηματοδότηση πράσινων ομολόγων από την EBRD στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδας

Την 16η Σεπτεμβρίου 2020 εγκρίθηκε από την EBRD δάνειο 50 εκ.€ ως οδηγός για συνολική δυνητική επένδυση 500 εκ.€ για την έκδοση προνομιούχων πράσινων ομολόγων. Η συναλλαγή σηματοδοτεί το πρώτο πράσινο ομόλογο καθώς και το πρώτο προνομιούχο ομόλογο που εκδίδεται από ελληνική τράπεζα. Τα ομόλογα έχουν διάρκεια 6 ετών με δυνατότητα προαίρεσης στο πέμπτο έτος και είναι εισηγμένα στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Το δάνειο υποστηρίζει την πρώτη έκδοση Πράσινου Ομολόγου (ευθυγραμμισμένου με τις αρχές των πράσινων ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Αγοράς Κεφαλαίων) από ελληνική τράπεζα, με σημαντική επίδραση στην περαιτέρω προώθηση της πράσινης ατζέντας στην Ελλάδα.