Ψηφιακή έκδοση εργασίας του Ν. 4412/16

Όπως αναφέρθηκε στη Γενική Συνέλευση της 15ης/12/2016 ο ΣΕΓΜ συνέταξε ψηφιακό Τεύχος Εργασίας του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». Το Τεύχος αυτό, το οποίο έχει σκοπό τη διευκόλυνση των εταιρειών – μελών του Συνδέσμου στη μελέτη και χρήση του νομοθετήματος, προέρχεται από την ψηφιακή επεξεργασία του ανωτέρω ΦΕΚ (εξαγωγή σε πρόγραμμα κειμενογράφησης, επεξεργασία και μορφοποίηση κειμένου, εισαγωγή links στα διάφορα άρθρα, κ.λπ.) και περιλαμβάνει βοηθητικές υποσημειώσεις (εκτός νόμου).

Η συνταχθείσα 1η έκδοση περιλαμβάνει τις διορθώσεις σφαλμάτων που δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ Α’ 200/24.10.2016, ΦΕΚ Α’ 206/3.11.2016 και τις τροποποιήσεις/προσθήκες των Ν. 4431/2016 (Α’ 207), Ν. 4441/2016 (Α’ 227) και Ν. 4446/2016 (Α’ 240). Το Τεύχος θα επικαιροποιείται αφενός μετά την έκδοση τυχόν διορθώσεων, τροποποιήσεων ή προσθηκών, αφετέρου με βάση τις τυχόν παρατηρήσεις των μελών του ΣΕΓΜ.

Γίνετε μέλη του ΣΕΓΜ για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλη την κατηγορία ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΩΝ και να δείτε τη συνέχεια του άρθρου