1η Ελληνική Προεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Κτηματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 30 Ιουνίου 2014 ολοκληρώθηκε η 1η Ελληνική Προεδρία της Μόνιμης Επιτροπής Κτηματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία είχε αναλάβει από 1η Ιανουαρίου η «Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση ΑΕ».

Το εξάμηνο της Ελληνικής Προεδρίας κορυφώθηκε με την 3ήμερη Διάσκεψη και Σύνοδο των εργασιών της Ολομέλειας στο Ζάππειο Μέγαρο και στο Μουσείο της Ακρόπολης (23-25 Ιουνίου 2014) και χαρακτηρίστηκε από εκπροσώπους των επίσημων οργανισμών Κτηματολογίου των Κρατών Μελών της Ε.Ε., καθώς και των οργανισμών που συμμετέχουν ως παρατηρητές, ως μία από τις καλύτερες διοργανώσεις από τη συγκρότησή της Επιτροπής το 2002 έως σήμερα, με ουσιαστικά αποτελέσματα ως προς την αναβάθμιση του ρόλου της στην Ε.Ε. σχετικά με ευρωπαϊκές πολιτικές που σχετίζονται με τα Κτηματολόγια, με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στη λειτουργία των ευρωπαϊκών κτηματολογικών συστημάτων, καθώς και την περαιτέρω επί της αρχής συμφωνία για ανάπτυξη πρωτοβουλιών, στρατηγικών και έργων που προωθούν συστηματικά την συνεργασία μεταξύ των οργανισμών κτηματολογίων των κρατών-μελών της Ε.Ε. και συναφών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη στα ζητήματα Πολιτικής & Διαχείρισης Γης.

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Προεδρίας της Μόνιμης Επιτροπής Κτηματολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναρτηθεί οι παρουσιάσεις της 3ήμερης Συνόδου της Επιτροπής καθώς και οι φωτογραφίες των εκδηλώσεων της διοργάνωσης.