21/1/20 – Συνάντηση στο Υπ. Εξωτερικών με θέμα τη Μελέτη Εξωστρέφειας Μελετητικού – Συμβουλευτικού Κλάδου

Την Τρίτη 21η Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπ. Εξωτερικών του προέδρου κου Παναγή Τονιόλου, του τέως προέδρου κου Κ. Καλέργη, του πρέδρου του ΣΕΣΜΑ κου Γ. Ραουνά και εκπροσώπων της εταιρείας REMACO ΑΕ αναδόχου της μελέτης για την υποβοήθηση της εξωστρέφειας του μελετητικού – συμβουλευτικού κλάδου, με τους Διευθυντές των διευθύνσεων Β1 κο Δ. Χαλεπίδη και Β8 Α. Κατεπόδη και θέμα την από 30/12/19 υπογραφείσα σύμβαση της μελέτης με την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

Λόγω της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της εξωστρέφειας από το Υπουργείο Ανάπτυξης στο Υπουργείο Εξωτερικών, συμφωνήθηκε να σταλεί ενημερωτικό υπόμνημα προς τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών κο Γρηγόρη Δημητριάδη για τον ορισμό επιτελικής ομάδας από μέλη του Υπουργείου και των Συνδέσμων ΣΕΓΜ και ΣΕΣΜΑ ως συνέχεια της Ομάδας Εργασίας για την υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών τεχνικών μελετητικών και συμβουλευτικών επιχειρήσεων η οποία είχε συσταθεί το 2017, προκειμένου να επικουρεί τον μελετητή και την επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ στο έργο τους και να προωθηθούν τα μέτρα και οι δράσεις που έχουν καταγραφεί.