Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 2706/15.12.2015 η Κ.Υ.Α. 51373/4684/25.11.2015 “Κύρωση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων» και στο ΦΕΚ Α 174/15.12.2015 η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15-12-2015 που τροποποιεί και εγκρίνει τα ανωτέρω κυρωθέντα Σχέδια, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015 (στο οποίο ορίζεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις των Σχεδίων, εφόσον τις θεωρεί αναγκαίες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή και η λειτουργικότητά τους).

Με τις ανωτέρω ΚΥΑ και πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκαν το ΕΣΔΑ και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, τα οποία εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 «για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών». Περιλαμβάνεται, δε, σε παράρτημα το σύνολο του περιεχομένου των δύο ανωτέρω Σχεδίων, ορισμοί και διατάξεις για “νέες” μεθόδους διαχείρισης όπως το «Πράσινο Σημείο», το «ΚΑΕΔΙΣΠ (Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή)», τα «Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων» (που συνιστούν επιχειρησιακά σχέδια των Δήμων για τη διαχείριση των αποβλήτων τους), καθώς και κατευθύνσεις για την εναρμόνιση με το νέο ΕΣΔΑ του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων, στρατηγικές για την πρόληψη, ανακύκλωση και ανάκτηση, σχέδια διαχείρισης ανά κατηγορία αποβλήτων και λεπτομέρειες εφαρμογής του ΕΣΔΑ (π.χ. δράσεις υλοποίησης του ΕΣΔΑ, οργανωτικά, οικονομικά και διοικητικά μέτρα, παρακολούθηση εφαρμογής κ.λπ.).