Έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων για την ανακαίνιση και μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος.

Η Έκθεση αυτή αφορά την ανακαίνιση και μετατροπή των κατοικιών και εμπορικών κτιρίων, δημόσιων και ιδιωτικών, κτίρια σε υψηλής ενεργειακής

Read more