Δράσεις

Ο ΣΕΓΜ είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος πανελλήνιος μελετητικός Σύνδεσμος και λειτουργεί απρόσκοπτα από το 1981, με σημαντική/ηγετική παρουσία στον δημόσιο διάλογο και στις πολιτικές, κοινωνικές και διοικητικές διεργασίες που αφορούν, αμέσως ή εμμέσως, τον τομέα των μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων. Είναι από τους ελάχιστους επιχειρηματικούς φορείς του τεχνικού κλάδου, με συνεχή, καθημερινή λειτουργία και δραστηριότητα, αλλά και γενικότερη απήχηση στον τεχνικό κόσμο, ανεξαρτήτως συμφωνίας ή υιοθέτησης των θέσεων και προτάσεών του.

Για την επίτευξη των στόχων του, ο ΣΕΓΜ προβαίνει, μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου του, σε μια πληθώρα δράσεων και ενεργειών, όπως:

 • συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση και εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των μελών του στην Ελλάδα
 • συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς φορείς ανάθεσης υπηρεσιών για την προώθηση των επαγγελματικών στόχων των μελών του
 • επιδιώκει με κάθε πρόσφορο μέσο την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος εκάστοτε θεσμικού πλαισίου από τους φορείς ανάθεσης υπηρεσιών στα μέλη του
 • προβαίνει σε παραστάσεις, εισηγήσεις ή ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές του Ελλη­νι­κού κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους διεθνείς φορείς, για την προ­ώθηση και υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου
 • προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την προάσπιση των συμφε­ρόν­των των μελών του αυτοτελώς η συνδράμοντας σε αντίστοιχες προσφυγές μελών του
 • διαπραγματεύεται και υπογράφει συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν τα μέλη του
 • συμμετέχει σε σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και στις δραστηριότητες τους
 • αναλαμβάνει μόνο του ή/και σε συνεργασία με άλλους φορείς έρευνες και μελέτες που αφορούν στον τομέα μελετών και υπηρεσιών, για την προώθηση των σκοπών του
 • συμμετέχει σε ελληνικά ή διεθνή προγράμματα υποστήριξης της ανάπτυξης των γραφείων του και του ιδίου του Συνδέσμου
 • οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις και συνέδρια με σκοπό την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου
 • ενημερώνει τα μέλη του για τις εθνικές και διεθνείς τάσεις σχετικά με τις συνθήκες άσκη­σης του επαγγέλματος
 • οργανώνει και συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τους σκοπούς του
 • εκδίδει περιοδικά, βιβλία και λοιπά έντυπα σχετικά με τους σκοπούς του και τις δραστηριότητές του
 • συγκεντρώνει και παρουσιάζει ή εκδίδει στοιχεία και πληροφοριακό υλικό για τα μέλη του και τις δραστηριότητές τους
 • εκδίδει ή συμμετέχει στην έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας και άλλων πιστοποιήσεων για τα μέλη του
 • χορηγεί βεβαιώσεις για τα μέλη του για πληροφορίες που είναι στην διάθεση του.

Οι δράσεις του Συνδέσμου καταγράφονται στην ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και παρουσιάζονται στην τακτική Γενική Συνέλευση, στο τέλος κάθε έτους.